foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kargowej

"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali". Jan Paweł II

Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter

Kalendarz

styczeń 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Licznik odwiedzin

Poland 85%Poland
Austria 10%Austria
China 5%China

Bieżący tydzień: 1
Bieżący miesiąc: 17
Ogółem: 208978

Jak oceniasz nową stronę?

Jest super. - 40%
Bardzo fajna. - 17.9%
Niezła stronka. - 10.5%
Taka sobie. - 31.6%

Głosów ogółem: 95
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: marzec 23, 2015


Instrukcja korzystania z aplikacji do e-booków wydawnictwa Nowej Ery 

UWAGA!
Uczniowie klas drugich i trzecich otrzymają we wrześniu podręczniki dotowane przez Ministerstwo Edukacji i Sportu

 

 

Regulamin wypożyczania darmowych podręczników
ZARZĄDZENIE
Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kargowej
z dnia 02 września 2015 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 

Na podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kargowej.

§2

1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o:
a) szkole należy przez to rozumieć Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kargowej;
b) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego w księdze uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kargowej c) rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego;
d) podręcznikach - należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego;
e) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę Kargowa.

§3

1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej
i podpisanej przez wychowawcę klasy.
4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej, a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.
5. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.
6. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie,(zależy od otrzymania z wydawnictwa) w trakcie danego roku szkolnego.
7. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po podpisaniu stosownego dokumentu przez rodzica, potwierdzającego użyczenie podręcznika.
8. Dokumentacja dotycząca wypożyczania podręczników przechowywana jest w bibliotece szkolnej.
9. Za zebranie od rodziców podpisanych dokumentów użyczenia odpowiada nauczyciel wychowawca, a następnie przekazuje je do biblioteki szkolnej.

§4

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

§5

1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuję nie później niż do 25 czerwca danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.
2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki - nauczyciele, o których mowa w ust.2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zakupu nowego podręcznika.
5. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

§6

1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.
2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.
3. Szczegółowe zasady korzystania z podręczników określa Regulamin Wypożyczania Darmowych Podręczników w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kargowej

§7

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców
z niniejszym zarządzeniem oraz z regulaminem wypożyczania darmowych podręczników.

§8

1. Zarządzenie ma zastosowanie:
a) w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1 gimnazjum,
b) w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1-2 gimnazjum, c) począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas gimnazjum.

§9

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Copyright © 2020 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kargowej Rights Reserved.